Konkurs SARP nr 1016

Konkurs SARP nr 1016, JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU "RUCIANE-NIDA, PRZYSTAŃ!"

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (pytania do Regulaminu konkursu), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej.
ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami punktu 3.2.1 Regulaminu Uczestnik konkursy wykaże, że dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami punktu 8.2.5.1 Regulaminu w I etapie przygotowania dokumentacji projektowej należy uwzględnić pokonkursowe zalecenia Sądu Konkursowego i Zamawiającego, które Sąd Konkursowy przedstawi wraz z rozstrzygnięciem konkursu i opinią o pracy konkursowej.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami punktu 8.2.5.1 Regulaminu: „Każdy uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może ustanowić pełnomocnika do złożenia wniosku i składania oświadczeń woli w jego imieniu zgodnie z Załącznikiem nr 4. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Zaleca się przesłanie pliku w formacie PDF.” Zatem ustanowienie pełnomocnika w tym przypadku może lecz nie musi nastąpić. Jeśli załącznik nr 4 będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to nie wymaga poświadczenia notariusza.
Odpowiedź:
Szanowni Państwo Platforma EPK wysyła automatycznie zaproszenia do udziału w konkursie lub powiadomienia o odrzuceniu wniosków po rozpatrzeniu wniosków. Dla zakwalifikowanych uczestników Platforma EPK wygenerowała również losowe numery do zastąpienia nazwy uczestnika w celu utajnienia danych. Bardzo proszę o sprawdzenie czy otrzymali Państwo powiadomienia a w razie potrzeby uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości za pomocą Platformy EPK.
Odpowiedź:
Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami m. in. punktów 1.3.8 i 3.5.7 Regulaminu konkursu, w celu zachowania zasady anonimowości uczestników konkursu, Organizatorzy nie podają liczny zakwalifikowanych uczestników ani żadnych danych zakwalifikowanych uczestników.
Odpowiedź:

8.1 a) nie dopuszczamy innej lokalizacji wejścia do portu

8.1 b) dopuszczamy możliwość zamiany

8.1 c) dopuszczamy możliwość zamiany

8.2 Nie. 

8.3 Teren 8KDW jest terenem drogi wewnętrznej.  Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, których budynków dotyczy pytanie.

8.4 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, którego budynku dotyczy pytanie. 

8.5 Na każde z projektowanych 20 miejsc cumowniczych należy przewidzieć zaplecze sanitarne obejmujące minimum: 1 węzeł sanitarny damski (podstawowe wyposażenie: umywalka, miska ustępowa, natrysk) oraz 1 węzeł sanitarny męski (podstawowe wyposażenie: umywalka, pisuar, miska ustępowa, natrysk). 

Odpowiedź:
Lokalizacja kąpieliska powinna zawierać się w zakładanej granicy opracowania.
Odpowiedź:
Hangar w części techniczno-gospodarczej Strefy Obsługi Turystyki Wodnej jest przeznaczony do krótkotrwałego przechowywania jachtów będących w trakcie napraw awaryjnych wymagających stabilnych warunków warsztatowych. Zakładana ilość: 3-4 stanowiska.
Odpowiedź:
Port jachtowy jest przedmiotem konkursu i jest zlokalizowany w obszarze wyznaczonym Granicami Opracowania (załącznik graficzny „Strefa Portu Jachtowego”).
Odpowiedź:

Budynek „Kapitanatu”- pow. netto ~150 m² :

  • pomieszczenie służbowe (całodobowy dyżur/monitoring)
  • pomieszczenie administracyjne (opłaty za postój itp.)
  • zaplecze socjalne (2 pracowników etatowych na zmianie)
  • zaplecze sanitarne (2 pracowników etatowych na zmianie)
  • zaplecze techniczne (stacja pogodowa, rejestr monitoringu, sterowanie oświetleniem nawigacyjnym/ogólnym, sygnalizacja akustyczna itp.).
Odpowiedź:
Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:1000 powinna obejmować wszystkie strefy funkcjonalne, w tym „Strefę Portu Jachtowego”.
Odpowiedź:
W obszarze portu jachtowego zakładana jest lokalizacja budynku „Kapitanatu” o powierzchni netto ~150 m².
Odpowiedź:
Dla zakładanej długości całkowitej jachtów żaglowych (8,20–10,00m) odległość skrajnego elementu kadłuba od poziomu lustra wody należy przyjmować ~2,50 m (wpływanie i wypływanie przy złożonym maszcie, w przypadku założenia ciągłości ruchu pieszego wzdłuż linii brzegowej). Wysokość masztu (od podstawy („pięty”) do wierzchołka („topu”) należy przyjmować w przedziale ~10,00-11,50m).
Odpowiedź:

a) Załącznik D stanowi właściwą mapę do Planu Miejscowego.  
b) Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od propozycji projektowej przedstawionej przez Uczestnika konkursu, mianowicie: 

  • wpływanie i wypływanie w przypadku założenia ciągłości ruchu wzdłuż linii brzegowej jeziora- z akwenu portu jachtowego musi odbywać się z „położonym masztem” pod projektowaną kładką pieszą (na odcinku szlaku WJM pomiędzy Guzianką a jeziorem Nidzkim powszechne jest przepływanie z położonym masztem ze względu na istniejące mosty drogowe i kolejowy oraz śluzę)- należy uwzględnić wysokość jednostki pływającej, obecność załogi na pokładzie itp.;
  • w przypadku prowadzenia ruchu pieszego wzdłuż linii brzegowej wyłącznie do „główek portowych” (bez konieczności projektowania kładki pieszej), wpływanie i wypływanie z akwenu portu może odbywać się z „postawionym masztem”.
Odpowiedź:

a) Obszar 1:1000 obejmuje większy teren ze względu na odniesienie się do powiązań z terenem sąsiednim jednak zakres opracowania konkursu pozostaje bez zmian wg załącznika nr A. Wg zapisów w punkcie 2.7 Regulaminu, realizacja całości przedsięwzięcia objętego tematyką konkursową będzie przebiegała etapowo. Etap 1 obejmuje: strefę integrującej zieleni miejskiej, strefę portu jachtowego oraz strefę wypoczynku nad wodą. Dlatego Zamawiający oczekuje przedstawienia szczegółowego opracowania dla najistotniejszych obszarów tych stref tj. obszar 1, 2 i 3 w skali 1:250 natomiast dla całego zakresu konkursu w skali 1:1000. 
b) „Strefa rozwoju Miasta” nie jest objęta zakresem opracowania konkursowego. 
c) Planowana funkcja terenu zgodnie z regulaminem wg punktu 2.6.1.2.
d) Zamawiający nie wyklucza możliwości pozostawienia i modernizacji amfiteatru.

Odpowiedź:

1) Zachowany ślad basenu rozdzielczego i kanału spławnego powinny być uczytelnione w przestrzeni projektowanego Portu Jachtowego. Stopień i forma uczytelnienia istniejących artefaktów stanowią, w sposób oczywisty, istotę problematyki konkursowej.
Bilans powierzchni planowanego portu, przy założonych wskaźnikach użytkowych, daje swobodę wykorzystania powierzchni basenu rozdzielczego - może być również przeznaczona do cumowania jednostek pływających (np. keja rezydencka przeznaczona wyłącznie dla historycznych (drewnianych) „old- timerów”.)
Zachowane wejście dawnego kanału spławnego może funkcjonować jako swoisty „przepust cyrkulacyjny” dla portowego akwatorium, stanowiąc jednocześnie charakterystyczny detal zagospodarowania ciągu pieszego wzdłuż brzegu jeziora.
2) Strefa Portu Jachtowego musi zawierać się w wyznaczonym obszarze objętym konkursem.

Odpowiedź:

1.Teren nadajnika telefonii komórkowejznajduję się na terenie Zamawiającego, dopuszczalne jest usunięcie istniejącego masztu. Nadajnik znajduje się poza obszarem opracowania konkursu.
2. Zamawiający nie określa struktury pokoi noclegowych.
3. Należy wykonać według regulaminu konkursowego.
4. Nie dopuszcza.
5. „Integracja strefy gastronomicznej i biznesowej” może obejmować np. strefę magazynową, zaplecza sanitarnego, węzłów sanitarnych, technologii. W ramach prac konkursowych Zamawiający oczekuje przekonywujących, funkcjonalnych rozwiązań uwzględniających specyfikę miejsca i tematu.
6. Zamawiający dopuszcza rozbiórkę wymienionych budynków.
7. Przewidywana strefa ekspozycyjna (zewnętrzna i wewnętrzna) w założeniu stanowić ma uzupełniającą powierzchnię komercyjną przeznaczoną do promocji i reklamy produktów związanych z turystyką wodną, rowerową i pieszą. Dedykowana powierzchnia powinna umożliwić ekspozycję 3-4 dużych jednostek pływających na zewnątrz oraz wystawę sprzętu pływającego i turystycznego w ramach projektowanych obiektów kubaturowych.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu należy wykonać wizualizacje od strony wody dla 3 obszarów określonych wg załącznika graficznego. Ujęcia z innej perspektywy można przedstawić jako dodatkowe rysunki i wizualizacje.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w pkt 4.2.2. e) w skali 1:100 należy przedstawić rzuty i charakterystyczne przekroje budynków z obszaru portu jachtowego. Budynki te (lub budynek) powinny zawierać wszystkie funkcje określone dla tego obszaru zgodnie z zapisami punktu 2.6.2 regulaminu oraz dodatkową informacją zawartą w odpowiedziach na pytania konkursu.
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem regulaminu 4.2.1.c) do pracy konkursowej składanej w wersji papierowej należy załączyć Kartę identyfikacyjną w zamkniętej i zaklejonej kopercie z napisem na kopercie „Karta indentyfikacyjna” – kartę należy złożyć wg załącznika nr 7 opatrzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby uprawnionej do złożenia dokumentu.